עריכה אקדמית

טקסט אקדמי – אם מדובר בעבודה סמינריונית, בעבודת תזה, בעבודת דוקטור, בהצעת מחקר או במאמר – צריך לעמוד בכללים נוקשים ומוקפדים. 

עליו להיכתב בלשון השואפת להצגת אובייקטיביות, כלומר בלשון אימפרסונלית, לשמור על כללי הציטוט והאזכור המקובלים, להיות קריא ובהיר, לשמור על רצף וקוהרנטיות של המבעים המוצגים בו, להיכתב במשלב גבוה אך לא מליצי, וככל טקסט, לעמוד באמות המידה התקניות של הלשון – שימוש בכתיב, במורפולוגיה ובתחביר תקניים. 

חוץ מזה, הטקסט צריך לעמוד גם בדרישת חיצוניות שאינן לשוניות בהכרח: אחידות של הגופן והעיצוב, סידור הכותרות, מספור העמודים, ארגון רשימת מקורות (ביבליוגרפיה) מסודרת ומוקפדת ועוד. 

תפקידו של עורך הלשון בעריכת טקסט אקדמי הוא לוודא שכל המאפיינים הללו קיימים בטקסט – ואם לא, עליו להחילם ולתקן את הטעון תיקון. 

אז מה כוללת עריכה אקדמית הלכה למעשה?

  • האחדת הפיסוק והכתיב על פי כללי האקדמיה ללשון העברית
  • שימוש נכון במינוח מקצועי לפי תחומי הדעת של הטקסט
  • הצגת חלקי המחקר באופן בהיר, קוהרנטי ולוגי
  • ניסוח ענייני וחד משמעי וביטול סתירות וחזרות
  • תיקון שגיאות דקדוקיות ובחירה במבעי לשון המעשירים את לשון הטקסט
  • התקנת רשימת מקורות (ביבליוגרפיה) מסודרת ומוקפדת על פי דרישות תחום הדעת של הטקסט
  • האחדת הגופן והעיצוב
  • עימוד הטקסט על פי כללי הכתיבה וחלוקה של הטקסט למקטעים
  • מספור הסעיפים ועיצוב כותרות
  • טיפול בעודפות לשונית ותיקון שימוש לקוי בצירופים ובמטבעות לשון